Contoh: Report Latihan Industri | www.sobriyaacob.com

Saturday, February 23, 2013

Contoh: Report Latihan Industri

Contoh Report Latihan Industri Politeknik


Salam sejahtera semua, hari ini saya nak berkongsi dengan para pelajar semua contoh Report Latihan Industri (Politeknik), rasanya kalau student politeknik, diorang latihan industri (LI) sem 3, so bagi korang semua yang tidak ada contoh @ rujukan diharapkan report ini boleh membantu, masa saya belajar dulu tidak banyak sangat report akak abang senior boleh dijadikan rujukan, so daripada saya delate je report ni, baik saya uplodekan dekat sini.

Selalunya report yang kita tulis, mengenai aktiviti harian yang kita lakukan di syarikat, tempat kita lakukan latihan, so kalau hari tu belajar pasai pemasaran, human resource ke, itu la kita catatkan (termasuklah cara nak guna mesin photocopy, aktiviti kita lakukan sepanjang menjalani latihan kat tempat tu la.

Format yang digunakan oleh politeknik (sorry sekiranya dah pakai format lain), Microsoft Words Pastikan setting dahulu jarak mengikut format yang diberi, contoh bagi politeknik muka surat pertama atas 10cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 2.5 cm, page kedua dan seterusnya 3cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 2.5cm 

seterusnya bagi, objektif latihan industri, objektif report latihan industri, kepentingan latihan industri kepada pelajar, syarikat dan politeknik dan seterusnya akan saya lampirkan di bawah.


Pendahuluan (permulaan) 

Terlebih dalulu saya bersyukur kepada Allah S.W.T kerana di atas limpah kurniaNya dan keizinanNya, saya telah menyempurnakan latihan industri ini dengan jayanya. Saya berasa gembira kerana Latihan ini bermula dengan baik dan berakhir dengan sempurnanya. Ia telah berjalan dengan lancar sepertimana yang diharapkan.

Latihan ini merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar Politeknik sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya. Pelajar yang gagal perlu mengulangi semula latihan industri. Oleh itu pelajar perlu mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Politeknik dan juga syarikat pelajar ditempatkan .

Antara objektif utama latihan industri diwujudkan adalah untuk bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan suasana pekerjaan yang sebenar. Ia juga tujuan untuk menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik semasa pekerjaan. Selain itu membolehkan pelajar melihat kaitan di antara teori yang dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal yang dijalankan di alam pekerjaan yang sebenar. Di samping itu pelajar dapat mengukuhkan keyakinan diri ke alam perkerjaan serta pengalaman yang ditimba juga boleh dijadikan sebagai persedian untuk menempuh alam pekerjaan kelak.

Dengan terbitnya buku laporan ini diharap dapat dijadikan sumber rujukan untuk pelajar mencari maklumat yang diingini bagi menambah ilmu pengetahuan.


Objektif Latihan Industri

Latihan Industri merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya. Pelajar yang gagal perlu mengulagi semula latihan industri


Objektif Latihan Industri adalah seperti berikut

Untuk mendedahkan pelajar ke alam pekerjaan sebenar. 
Untuk menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik semasa pekerjaan 
Membolehkan pelajar melihat kaitan di antara teori yang dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal. 
Untuk mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam industri.  
Untuk meningkatkan amalan berhemah dan bertanggungjawab. 
Untuk mengukuhkan keyakinan diri ke alam perkerjaan kelak. 
Untuk menyediakan satu laporan latihan industri setelah tamat latihan 


Objektif Laporan Latihan Industri

Sepanjang Latihan Industri dijalankan, pelajar perlu menyiapakan laporan rasmi yang lengkap tentang kerja-kerja yang telah dilaksanakan sepanjang Latihan Industri dijalankan ini dijalankan untuk dikemukakan kepada pihak Politeknik untuk dibuat penilaian. Laporan dinilai untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan Sijil atau Diploma untuk sesuatu kursus. 

Laporan di bahagikan kepada dua bahagian iaitu laporan harian dan laporan rasmi. Laporan harian perlu diisi oleh para pelajar pada setiap hari dan ia ditulis secara kasar, ini untuk memudahkan pelajar untuk membuat laporan rasmi setelah selesai latihan industri yang ditetapkan. Buku laporan harian perlu diserahkan kepada penyelia pada setiap dua minggu untuk disemak bagi memastikan para pelajar sentiasa mengisi dan menjalankan latihan seperti yang diarahkan. Selain itu buku laporan juga penting untuk memudahkan pensyarah untuk meneliti proses kerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh para pelajar semasa latihan industri apabila pensyarah hadir untuk membuat penilaian.

Laporan latihan sangat penting untuk disediakan oleh pelajar setelah selesai menjalani latihan industri disesebuah syarikat. Laporan ini menunjukan tentang keseluruhan aktiviti dan perjalanan sebuah syarikat. Ia juga menggambarkan keseluruhan kerja yang pernah dilakukan dan dilaksanakan semasa di tempat kerja. Semua kerja dan latihan yang pernah dilaksanakan akan dicatatkan dan diceritakan di dalam laporan ini. Segala dokumen yang digunakan sepanjang laporan akan dilampirkan dan disertakan sebagai laporan dan rujukan. Laporan rasmi ini hendaklah menggunakan komputer dan disediakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.


Objektif laporan industri adalah seperti berikut:

Pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajari sepanjang menjalani latihan Industri dengan lebih efisen dengan mendokumentasikan aktiviti-aktiviti dan gerak kerja semasa menjalankan latihan dilakukan dengan sistematik dan berkesan melalui laporan yang dibuat.

Melalui penulisan laporan pelajar boleh menggunakan teknik kerja yang dipelajari sebagai rujukan untuk melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar.

Laporan yang terperinci disediakan adalah sebagai bukti kepada latihan yang telah dijalankan dengan sempurna mengikut jangkamasa lebih kurang 5 bulan bermula pada 29 November 2010 hingga 29 April 2011 seperti yang ditetapkan oleh pihak Politeknik.

Laporan ini juga sebagai bahan penilaian untuk latihan yang telah dijalani oleh pelajar dan pemarkahan laporan ini akan diberikan setelah laporan disemak sepenuhnya oleh pensyarah. 

Untuk memupuk semangat di dalam diri pelajar dan sikap tanggungjawap dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan bagi memenuhi kehendak firma dan politeknik. Dimana pelajar dapat belajar untuk memikul sendiri tugas yang diamanahkan dengan baik


Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

Program latihan industri ini merupakan sebahagian daripada kurikulum Politeknik di mana setiap pelajar diwajibkan menjalani dan lulus Latihan Industri selama 6 bulan sebelum dianugerahkan Sijil / Diploma Politeknik. Para pelajar juga akan dapat mempelajari serta mempraktikkan pengetahuan baru dari sebuah syarikat berpandukan pembelajaran yang diperolehi semasa menjalankan kuliah di politeknik. Pengalaman ini serba sedikit dapat membantu mempertingkatkan lagi pengetahuan dan keyakinan diri pelajar ke alam pekerjaan kelak.

Pentingnya latihan industri juga adalah supaya para pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam hal-hal berkaitan pekerjaan contohnya kedatangan dan ketepatan masa, ketekunan dan minat terhadap kerja yang dilakukan, menerima dan menjalankan arahan dengan baik, mempunyai personaliti yang sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik, dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan, meningkatkan kualiti kerja berpandukan pengalaman dan sebagainya.

Selain itu, para pelajar juga dapat mengaitkan teori kepada praktis dan praktis kepada teori. Dengan demikian, pelajar dapat membina keyakinan diri di alam pekerjaan yang sebenar. Pentingnya Latihan Industi bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada setiap pekerjaan kerana sesebuah syarikat memerlukan pekerja yang mahir untuk meningkatkan mutu pencapaian syarikat. 


komen dan cadangan

Komen dan cadangan merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap pelajar untuk mengeluarkan sebarang cadangan, pendapat dan komen tentang apa-apa masaalah dan lain-lain pekara yang berkaitan semasa menjalani latihan industri. Ini kerana setiap cadangan dan saranan yang dikemukakan akan diambil perhatian dan diatasi untuk membaiki program latihan pada masa akan datang. Setiap pekara yang dicadangkan dan disarankan merupakan input yang baik untuk tindakan pihak yang terbabit. Setiap komen dan cadangan yang diberikan adalah bertujuan untuk memberikan idea yang baru untuk membentuk kemajuan bersama, ia sama sekali bukan untuk bertujuan untuk mengaibkan mana- mana pihak yang terlibat sepanjang menjalani latihan industri. 

Di sini saya berbesar hati dengan pihak Politeknik kerana telah membantu pelajar dengan menyediakan buku garis panduan yang telah menyentuh secara terperinci mengenai penulisan Laporan Industri yang lengkap. Di sini saya ingin memberikan cadangan dan komen kepada pihak Syarikat dan pihak Politeknik 


Kepada Pihak Politeknik:-

i. Memberikan pendedahan yang luas dengan menyertakan Skop Latihan Industri setiap jurusan secara terperinci semasa menghantar borang permohonan Latihan Industri, untuk perhatian pihak syarikat samada swasta mahupun kerajaan. Ini membolehkan pihak terbabit memahami serta mengetahui bahawa pelajar tersebut sesuai atau tidak menjalani latihan di tempat mereka.

ii. Ada sesetengah syarikat mengambil pelajar untuk menjalani Latihan Industri yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. Oleh itu, saya memberi cadangan agar pihak Politeknik Seberang Perai, memberi kelonggaran untuk pelajar memilih tempat Latihan Industri mereka sendiri. Sekiranya tempat itu tidak sesuai, mereka boleh menukar tempat yang lain dengan mengikut syarat yang ditentukan. Hal ini kerana, terdapat beberapa kes yang melibatkan ketidaksesuaian tempat menjalani latihan.

iii. Saya juga mencadangkan agar pihak Politeknik menitik beratkan lawatan dari pihak penyelaras ke tempat–tempat pelajar menjalani Latihan Industri seperti yang telah dijanjikan di dalam buku dan taklimat yang diberi. Jika perlu tetapkan masa, tarikh, dan waktu untuk membuat lawatan ke tempat latihan pelajar. Ini kerana kerana bukan sahaja pelajar yang tertunggu-tunggu tetapi penyelaras serta kakitangan di syarikat tersebut juga ternanti-nanti kunjungan pihak pensyarah Politeknik.

iv. Saya juga memberi cadangan supaya pihak politeknik dapat memberi kelonggaran dan masa yang agak panjang untuk pelajar menyediakan dan meneliti Laporan Latihan Industri. Kerjasama yang dihulurkan oleh pensyarah-pensyarah juga di perlukan dalam menghasilkan laporan yang baik dan berkualiti.


Kepada Pihak Syarikat :-

Pihak syarikat perlulah merancang dan mengkaji tempat yang sesuai dengan tahap pelatih sebelum menempatkan mereka di mana-mana jabatan. pihak syarikat perlulah memperkenalkan sayrikat dan aktiviti yang dijalankan kepada orang awam ini kerana masih ramai orang di luar kawasan ini tidak tahu mengenali aktiviti yang dilakukan oleh syarikat. 

Hendaklah menjalankan promosi di semua Institusi pengajian tinggi untuk memperkenalkan syarikat dan membuka peluang lebih ramai kepada pelatih untuk menjalani latihan industri di syarikat ini.

Menyediakan perancangan tugas yang lebih teratur untuk pelajar yang akan menjalani latihan industri di syarikat ini

Menunjukan kesungguhan dan kerjasama yang baik kepada pelajar dengan jelas supaya pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan cemerlang.


Report saya bukan report "A" diharapkan boleh membantu anda semua, yang masih mencari- cari contoh report latihan industri, selalunya bagi bab permulaan, apa yang kita tulis adalah sama sahaja, yang membezakan isi dan rumusan yang dibuat.

Untuk melihat contoh yang lain, sila pergi ke lebal CONTOH LATIHAN INDUSTRI atau anda boleh klik pautan di bawah untuk melihat contoh yang terdahulu 


225 comments:

 1. hehe...teringat plak report saya yang bersusah payah buat sebab laptop problem dulu...hehe

  ReplyDelete
 2. penyertaan anda dalam Segmen Cabaran Mengumpul 1500 Blogger telah ditolak kerana anda hanya submit URL blog anda, sila submit link entry anda yang sah untuk sama sama kita menikmati faedahnya..Ameen..

  sila submit semula di sini>>> http://www.mohdnoorshawal.com/2013/01/segmen-cabaran-mengumpul-blogger.html

  ReplyDelete
 3. lama dh xbermain dgn report yg panjang berjela ni...hehe

  ReplyDelete
 4. hopefully report kamu akan menjadi contoh supaya pelajar lain boleh score markah yang lebih untuk LI mereka..hehehe

  Regards,
  -Strider-

  ReplyDelete
 5. sy dh lepas seksa bt semua ni hehe..bgs lah bantu student lain utk selesaikan report ni dgn baik :)

  ReplyDelete
 6. Terima kasih sebab share.. memang tengah LI skrg :)

  ReplyDelete
 7. thanks..bole jadikan reference nnti=)

  ReplyDelete
 8. Sangat-sangat membantu. Kursus apa ehh dulu? Kalau sama boleh laa hantar report full kat saya yang sedang mencari-cari nie :3

  ReplyDelete
 9. salam.. tenkiu,emg sgt mbntu sy wt report nt..
  lau blh sy nk full report leh?? :) tq

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. blh email kn full report dekat saya tak?? fazrin20@gmail.com

  ReplyDelete
 12. Assalamualaikum bro...mane nk dapatkan email? report sgt diperlukan ketika ini (student politeknik) :D

  ReplyDelete
 13. bleh x send tue report? monsterpanda05@gmail.com. tengkiuuu :)

  ReplyDelete
 14. tlg hantar report di email saya mohamadsyafiq217@yahoo.com

  ReplyDelete
 15. tolong hantar pada saya mohamadsyafiq217@yahoo.com

  ReplyDelete
 16. assalamualaikum..boleh tlg saya..saya perlukan report awk utk jadikan rujukan..thanks.. email sy : dell_tiffany@yahoo.com ..
  thanks a lot.. :)

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. assalamualaikum saudara.. saya memerlukan full report saudara.. abarairenji_mie0303@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 19. tolong email ke saya lila.chupscchups@gmail.com

  ReplyDelete
 20. salam blh tk nk dptkan full report. .
  email csaidatulazira@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. boleh tk nk full report
  email csaidatulazira@yahoo.com

  ReplyDelete
 22. salam bro sobri :) saya baru habis praktikal, kalau nak mintak softcopy boleh tak? nak buat rujukan. email: azam_ramli93@yaoo.com . terima kasih :)

  ReplyDelete
 23. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : azam_ramli93@yahoo.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 24. salam..boleh x nak full report..
  btw report anda sangat2 membantu..
  email saya misseobie@yahoo.com . tq :)

  ReplyDelete
 25. sy perlukan report 2... please.. my email nursyukriyahmohdzamari@yahoo.com
  TQ...

  ReplyDelete
 26. assalam. bole mintak full report utk panduan sya.. budak_boys93@yahoo.com sekian trima kasih

  ReplyDelete
 27. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak?tgh jalani latihn industri ni..hope bleh jdikn rujukan email : akem74@gmail.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 28. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : akem74@gmal.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 29. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : akem74@gmail.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 31. salam..bleh saya nk full report..bntuan anda amat saya hargai.. email: arelin93@yahoo.com

  ReplyDelete
 32. salam..bleh sye nk full report..bntuan anda amat sye hrgai.. email: arelin93@yahoo.com

  ReplyDelete
 33. assalam bro bleh tlg bgi full report untk rujukan sy tk ...emailkn kat akem74@gmail.com ...thank membantu

  ReplyDelete
 34. salam saya memerlukan full report utk dijadikan bahan rujukan :) azam_fatin@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 35. saya pn nak full report ni. bungaboie@yahoo.com

  ReplyDelete
 36. saya pn nak full report ni. bungaboie91@gmail.com

  ReplyDelete
 37. cn send to me email : lindalee2356@hotmail.com

  ReplyDelete
 38. nak soft copy bolehh :) syud_picang@yahoo.com

  ReplyDelete
 39. nak soft copy bole..full ye.. :D syud_picang@yahoo.com

  ReplyDelete
 40. salam, boleh bagi softcopy tak? awak buat pratikal kat mn ye? ni email saya aisayman93@yahoo.com

  ReplyDelete
 41. hidayahyusoff:

  salam bro sobri..sy da email bro mengenai report ni...harap bro give feed back asap ye.. sy email bro guna email hidayahmohammadyusoff@gmail.com .. semoga Allah merahmati dan mempermudah kan segala urusan bro.. salam ramadhan n selamat berhari raya..

  ReplyDelete
 42. NAK FULL REPORT. sinichitakada90@gmail.com

  ReplyDelete
 43. salam...nk FULL report...please..report anda boleh dibuat rujukan..email ke..muhaiminazam@yahoo.com

  ReplyDelete
 44. salam..nk FULL report.please..email ke= muhaiminazam@yahoo.com

  ReplyDelete
 45. seksanya bt bnda nie..bole x nk FULL report,,please..email ke..muhaiminazam@yahoo.com

  ReplyDelete
 46. nak full report..please..berharap sngt..MUHAIMINAZAM@yahoo.com

  ReplyDelete
 47. aslam... boleh tak.. nurul nak full report nie :) ... email : miszynurul@gmail.com

  ReplyDelete
 48. aslam... ley x nurul dapat kan softcopy :)

  nie email nurul :
  miszynurul@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Salam bro. Mohon jasa baik email full report. lonelyspeakers@gmail.com

  ReplyDelete
 50. salam.sy nak softcopy latihan industri.tlg emel sy afifahmdyussof@gmail.com.ok thanks

  ReplyDelete
 51. salam...
  em sy nak full report
  sebagai rujukan...
  thanks...semoga Allah yg dpt
  membalasnya :)

  ReplyDelete
 52. salam

  em sy nak full report
  sebagai rujukan..
  thanks..smga Allah membalasnya :)

  damiaabdullah93@gmail.com

  ReplyDelete
 53. asalamualikum..nak soft copy report..sila email pada comelyana3@gmail.com tq :)

  ReplyDelete
 54. asalamualaikum..sy nk soft copy utk buat rujukan..sila email ke comelyana3@gmail.com..tq

  ReplyDelete
 55. asalamualaikum..sy perlukan soft copy utk rujukan..sila email kan ke comelyana3@gmail.com.tq

  ReplyDelete
 56. boleh saya nak full final report? email kan pada saya mejraimi_mtd@yahoo.com

  ReplyDelete
 57. Bro saya dah email please feedback.. urgent ni...

  ReplyDelete
 58. as salam..bole sent full repot li awak?? nzrul2811@gmail.com

  ReplyDelete
 59. HAI..boleh emel kt sy tk? fpraktikal@yahoo.com

  ReplyDelete
 60. boleh email kan report x dkt nas_rose93@ymail.com timekaseh sudi bantu

  ReplyDelete
 61. As salam awak.sy nak softcopy report awk dekat sy ye.ni email ieka93@rocketmail.com tq yaa :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum. Boleh sent dekat saya tak? akuning94@yahoo.com

   Delete
 62. email me please...
  hanayang.11@gmail.com

  ReplyDelete
 63. sila ceq email anda semua..saya dah antar :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. bole emailkan sya contoh report latihan industri untuk seni bina punya

   Delete
  2. Asalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
   saz_wans@yahoo.com

   Delete
  3. saya pom nk jgk.. anta kt muhajjarmujtahid91@gmail.com

   Delete
  4. assalamualaikum....bole emailkan saya full report x? sbg rujukan saya
   harap membantu..... terima kasih :)
   dalylasyiqin18@gmail.com

   Delete
  5. boleh emailkan contoh report latihan industri yang full punya. terima kasih. nurazlinbz@gmail.com

   Delete
  6. boleh emailkan contoh report latihan industri yg full. terima kasih
   kauliarif01@gmail.com

   Delete
  7. Boleh emailkan saya softcopy report full? Saya pelajar politeknik juga. Saya ingin membuat sebagai reference

   Delete
 64. salam..bro..
  terima kasih kerana hantar contoh report
  kepada email saya.. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalammualaikum..bole x tlg send contoh report li

   Delete
  2. salam...boley xantar rport pnoh ke e mail ny...atikaahmad95@gmail.com

   Delete
  3. salam...boley xantar rport pnoh ke e mail ny...atikaahmad95@gmail.com

   Delete
  4. boleh x hantar dekat email sy genjie22@gmail.com

   Delete
  5. assalamualaikum..sy mira..sbnrnya sy nak tengok contoh laporan akhir li saudara. Kalau x keberatan, boleh x tolong hantar dekat email saya, mirashamira16@gmail.com

   Delete
 65. salam... sya nak contoh report l.i bleh..email sya .. anis_amiratalib@yahoo.com

  ReplyDelete
 66. saye nak contoh report boleh ? email , farahnajwamohdpaudzi@yahoo.com

  ReplyDelete
 67. salam , saye nak contoh report boleh ? email , farahnajwamohdpaudzi@yahoo.com

  ReplyDelete
 68. salam. boleh email dekat saya tak? thank you (: ara21494@gmail.com

  ReplyDelete
 69. assalamualaikum ,
  boleh xsye dpatkan contoh repot l.i??? email :- aq.daus@yahoo.com

  ReplyDelete
 70. assalamualaikum boleh x akk email kan kt sye contoh report akk..?
  email :- aq.daus@yahoo.com

  ReplyDelete
 71. salam ..
  bole x nak full report ..
  nk bt rujukan ..
  nie email nur.saleena@yahoo.co.uk
  harap sgt dpt membantu :D

  ReplyDelete
 72. salam.. sy nak minta full report ni blh? thank you.. nazatulsyima91@yahoo.com

  ReplyDelete
 73. salam.. saya nak minta full report nie blh? nazatulsyima91@yahoo.com

  ReplyDelete
 74. slm. boleh email dkt sy tak? thanks ya :) nurainmatsajani@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 75. salam..maaf kepada smua yg komen utk dpatkan full report..kadang2 saya lambat atau x terbalas utk emailkan kpada anda sebab.. setiap hari saya dapat berpuluh2 komen.. shingga x prasan permintaan..utk memudahkan saya antar report ke email anda sila like page like page facebook Aku Vs Kehidupan, yang ada di atas sbleh kanan.. dan pm email anda di page facebook saya.. terima kasih..

  ReplyDelete
 76. Salam nk contoh full report sila hantar ke,,, lavendernas@yahoo.com

  ReplyDelete
 77. salam..
  saya nak contoh report bley x..
  kalu bley mntak send kn kt email nie k.. :-)

  email:- feiyz93@gmail.com

  tq

  ReplyDelete
 78. boleh email tak nakrefer nanazakri@gamil.com

  ReplyDelete
 79. As salam, boleh email tak? Nak refer. nanazakri@gmail.com TQ :)

  ReplyDelete
 80. tlg emailkn ke sy jgk . syarah_green7@yahoo.com

  ReplyDelete
 81. salam saya mohon full report, thank u. farahajeera@gmail.com

  ReplyDelete
 82. Assalam .. I like your li report. interesting ! :) if i want your full li report can ??
  email to najwa.rzbc@gmail.com
  thank you :)

  ReplyDelete
 83. Assalam. I like your li report. interesting ! :) can you share li report to me?
  email : najwa.rzbc@gmail.com
  thank you.

  ReplyDelete
 84. Assalam . I like your li report. interesting ! :) can you share to me your full li report ?
  desperately need :)
  emai : najwa.rzbc@gmail.com
  thank you :)

  ReplyDelete
 85. SALAM. REPORT AWAK MENARIK. BOLEH TAK SHARE? MOHON JASA BAIK.
  rawrr_shera@yahoo.com
  terima kasih banyak!!

  ReplyDelete
 86. assalamualaikum, boleh tlg emelkan sy full report tak? saya amat memerlukannya. Terima kasih.. ni emel saya maziah_nasir@yahoo.com

  ReplyDelete
 87. assalmualaikum . boleh dapatkan full report x ? :) tolong sent pd ameera.adila51@gmail.com

  ReplyDelete
 88. Assalmualaikum . boleh dapatkan full report x ? EMAIL mieyame33@gmail.com

  ReplyDelete
 89. salam semua..maaf kpada smua yg mintak full report LI.. report saya sudah tiada..slpas lappy di format semula.. sort ya.. so anda boleh rujuk di bahgian atas...di page report latihan industri..mybe boleh menolong anda...dan yg mintak full report di page fb saya..maaf ya :)

  ReplyDelete
 90. assalamualaikum, boleh tlg emelkan sy full report tak?
  email: irfan_5015@yahoo.com
  terima kasih..

  ReplyDelete
 91. Salam satu ummah... minta full report.. jasa baik anda amat saya hargai... boleh email di hafez94fc@gmail.com dan boleh lawat skuad blogger saya di hafez94.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wasalam saya mintak maaf. Report saya sudah tiada, lpas format smuanya hilang. Maaf atas kesulitan.. so boleh copy or ikut mana2 contoh yg sempat saya uplode dlm blog ini..

   Delete
 92. nk full report..siti_zue17@gmail.com

  ReplyDelete
 93. salam, boleh x nak full report utk dijadikan rujukan/
  emel..mujahadahjulia@yahoo.com..tksh

  ReplyDelete
 94. bro ..nak full report .email muhdzarepblx@gmail.com

  ReplyDelete
 95. bro boleh bagi full report hadry@yahoo.com

  ReplyDelete
 96. * bro boleh bagi full report hadrya@yahoo.com

  ReplyDelete
 97. salam bro, tlg gua bro, urgent ni bro, akmaltie@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. sory report li..aq dah lama terdelate.. :P
   sory x bleh tlong

   Delete
 98. salam bro sobri :) saya baru habis praktikal, kalau nak mintak softcopy boleh tak? nak buat rujukan. email: kokseykokdam@gmail.com . terima kasih :)

  ReplyDelete
 99. as salam...boleh tlg emailkan x full report kat saye yang bro punye??harp bro dpt bantu saye...just untuk rujukn...segale jasa baik dari bro hanya ALLAH yang dapat membalas.....ganuijat91@gmail.com....shukran

  ReplyDelete
 100. Salam dan hai . Boleh minta tolong emailkan full report kepada saya . Ini emai saya muezmuiz@gmail.com . Pertolongan anda amatlah di harapkan dan di hargai . Sekian Terima Kasih

  ReplyDelete
 101. good evening .. bole tolong sent full report tak dekat sya .. sya baru nk belajar buat report ni .. email saya rockzjeff30@gmail.com .. terima kasih

  ReplyDelete
 102. saya nak full report jugak .. itu pown kalau sudi berkongsi ilmu .. ni email sya rockzjeff30@gmail.com

  ReplyDelete
 103. salam, saya nk report full tok rujukan tq.. email di fuchsia.citrine@yahoo.com..

  ReplyDelete
 104. Boleh minta tolong emailkan full report kepada saya . Ini email saya errachics@gmail.com . Pertolongan anda amatlah di harapkan dan di hargai . Sekian Terima Kasih

  ReplyDelete
 105. salam, boleh saya dapatkan contoh laporan latihan industri yang full x? terima kasih
  atifahmarzuki@siswa.ukm.edu.my

  ReplyDelete
 106. salam boleh dapatkan contoh laporan akhir latihan industri yang full,

  emaikan di zaini8809@gmail.com

  thank

  ReplyDelete
 107. salam boleh dapatkan contoh laporan akhir latihan industri yang full,

  emaikan di munirah786@ymail.com

  thank

  ReplyDelete
 108. salam, boleh saya dapat report full x...
  aqua.ladygirl95@gmail.com
  thanks

  ReplyDelete
 109. salam, boleh saya dapat report full x...
  aqua.ladygirl95@gmail.com
  thanks

  ReplyDelete
 110. salam..boleh daptkan full report.. tq zanazul35@yahoo.com

  ReplyDelete
 111. Salam, boleh emelkan saya contoh final report yg full tak? Saya pelajar PTSS
  jihajasmi@gmail.com

  ReplyDelete
 112. boleh ke email kan full report
  fadil0106@yahoo.com

  ReplyDelete
 113. salam. boleh x nak dapatkan full report..
  email kan ke tengkuzalia95@gmail.com
  thanks ya,, :)

  ReplyDelete
 114. salam..boleh mntak softcopy report li yg full untuk kej.awam..bhagian site supervisor x..
  email ke shimitolio@yahoo.com

  ReplyDelete
 115. salam , bro boleh tolong kasi softcopy contoh report full bg kej.awam tak ?
  email ke aero_din@yahoo.com tqvm

  ReplyDelete
 116. salam . boleh tolong kasi softcopy untk kos hotel katering tak?
  email ke farha_anis@yahoo.com

  ReplyDelete
 117. salam , boleh tolong email kan softcopy contoh report full bg kej.awam tak ?kalau boleh yang li di jkr.
  email ke husnanasir92@gmail.com tqvm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full untuk kej. Awam. Yang li sbgai QS. Emailkan dekat, nurfadilah31@gmail.com

   Delete
 118. send full report untuk saya . jasa awak amat saya hargai . masa semakin suntuk . harap awak dapat bantu saya . send kat email erulmieyrul@gmail.com tq.

  ReplyDelete
 119. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 120. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full . Emailkan dekat, hakimia013@gmail.com

  ReplyDelete
 121. assalam. boleh emailkn sye softcopy full report LI,, tngh pening mcm mne nk buat bab kesimpulan dan cadangan. blh dpt format penulisan pon dh ok, thnks.. my email > syahkay92@gmail.com

  ReplyDelete
 122. boleh send kat e-mail saya tak?
  muniramunawar95@gmail.com

  ReplyDelete
 123. Assalam..nk full report bole x..antar ke zarra1992@gmail.com

  ReplyDelete
 124. Assalam..nk full report bole x..antar ke zarra1992@gmail.com

  ReplyDelete
 125. ASSALMUALAIKUM blh tolong email report li ni pd anissakura9@gmail.com tq untuk rujukan report sy

  ReplyDelete
 126. salam. mintak tolong emailkan report li ni kpd mawarhutan95@gmail.com.
  terima kasih

  ReplyDelete
 127. SALAM mintak tolong emailkan report ni knp junaidasafari@yahoo.com. jasa anda amat dihargai

  ReplyDelete
 128. assalam. mintak tlg sgt2 emailkan full report kt sye. i'm very appriciate. Tq^_^
  purple.violet2594@gmail.com

  ReplyDelete
 129. assalam plis hantar full report kt sy ... zairaazrin95@gmail.com.... tq:-)


  ReplyDelete
 130. assalam plis hantar full report kt sy ... zairaazrin95@gmail.com.... tq:-)


  ReplyDelete
 131. sekarang ni budak-budak Poli tengah LI rasanya..moga dipermudah urusan mereka menyiapkan laporan LI.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum...boleh hntr full report kat email saya buncit.com14@gmail.com..terima kasih

   Delete
  2. Assalamualaikum...boleh hntr full report kat email saya buncit.com14@gmail.com..terima kasih

   Delete
 132. saya nak softcopy report boleh tak adik manis ? email = milovera96@gmail.com

  ReplyDelete
 133. assalam... memerlukan juga softcopy report ni.
  email ;
  iqbal.najme@yahoo.com

  ReplyDelete
 134. assalam... memerlukan juga softcopy report ni.
  email ;
  iqbal.najme@yahoo.com

  ReplyDelete
 135. Assalammualaikum. Boleh hantar soft copy report ni pada saya juga? Nexttelenajwa@gmail.com

  ReplyDelete
 136. Saya nak softcopy report boleh tak ?
  Singlesky29@gmail . Tq

  ReplyDelete
 137. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..ni emailnya: nikiey.rahfa@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

  ReplyDelete
 138. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..ni emailnya: nikiey.rahfa@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

  ReplyDelete
 139. Assalamualaikum, boleh email saya full softcopy LI Report ini?
  syuhada149@gmail.com
  terima kasih.:)

  ReplyDelete
 140. salam, boleh emailkan saya full softcopy li report ni?
  kat fadilah.amir19@yahoo.com
  thankyou :)

  ReplyDelete
 141. Assalamualaikum. boleh sy dapatkan soft copy report li untuk course account.
  tolong email di nurezzatizman@gmail.com

  ReplyDelete
 142. assalamualaikum. im on my way to write a report for industrial training. can i have your full report internship ? please email me at wanbella22@gmail.com
  thank you :)

  ReplyDelete
 143. assalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
  faridahh96@gmail.com

  ReplyDelete
 144. assalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
  faridahh96@gmail.com

  ReplyDelete
 145. assalamualaikum... boleh tak emailkan kpd sy full report bagi jabatan perdagangan.. nurhidayahsalahuddin@gmail.com

  ReplyDelete
 146. assalamualaikum.. boleh emailkan saya full report tak? terima kasih
  zemo_amirul46@yahoo.com

  ReplyDelete
 147. assalamualaikum,boleh x emailkan ke sye full report?? nk dijadikan rujukan.. marnabila96@gmail.com

  ReplyDelete
 148. assalamualaikum,boleh x emailkan ke sye full report?? nk dijadikan rujukan.. marnabila96@gmail.com

  ReplyDelete
 149. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full . Emailkan dekat, hqnqanyz@gmail.com

  ReplyDelete
 150. Salam , boleh emailkan softcopy contoh report ni tak . Emailkan di , mhdfaizal.mfka@gmail.com

  ReplyDelete
 151. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga ...ni email saya: nurwani.syazwana2@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

  ReplyDelete
 152. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 153. assalamualaikum,boleh tak emailkan kat sya contoh report..email sya aisyatunnajihah78@gmail.com . terima kasih..

  ReplyDelete
 154. Assalamualaikum. Sy nak softcopy boleh x? klu boleh ni email sy snsyuhaida@gmail.com.
  Terima Kasih

  ReplyDelete
 155. assalamulaikum wbt
  saudara boleh saya dapatkan full report?
  emailkan kepada saya melalui danielshahid98@gmail.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 156. Report awak sngt membantu ! boleh saya dapat soft copy ? Thanks ! do email me at nurulshahzira@gmail.com

  ReplyDelete
 157. salam. boleh tolong emailkan softcopy report tak...
  -naimahnayan1407@gmail.com-..tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. wasalam .. tak boleh la sebab dah dekat nak raya

   Delete
 158. salam. boleh tolong emailkan kt saya tak? sy nak buat rujukan. terima kasih. abdllhimrn@gmail.com

  ReplyDelete
 159. salam, sy boleh tolong email kan soft copy kt sy tak..
  nurazizahmustafa@gmail.com
  tq.

  ReplyDelete
 160. assalamualaikum , boleh x emailkan saya softcopy . email saya norshamiramohdfadzil@gmail.com
  terima kasih :))

  ReplyDelete
 161. assalamulaikum wbt
  saudara boleh saya dapatkan full report?
  emailkan kepada saya melalui eyqafieyqa@gmail.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 162. assalammualaikum..maaf menganggu..
  boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..
  ni emailnya: norzril@gmail.com ..
  harap dapat membantu..terima kasih..

  ReplyDelete
 163. Assalammualaikum
  Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
  emailkan di syahidsamad@gmail.com
  harap dapat membantu terima kasih.

  ReplyDelete
 164. assalamulaikum
  Boleh saya dapatkan full report saudari ?
  emelnya : afiq_igleasias@yahoo.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 165. Assalammualaikum
  Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
  emailkan di amirfaizzuddin@gmail.com
  harap dapat membantu terima kasih.

  ReplyDelete
 166. Assalammualaikum
  Boleh saya dapatkan full report akhir ni?
  emailkan di afiq.wafi@yahoo.com.my
  harap dapat membantu tq.

  ReplyDelete
 167. Assalammualaikum
  Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
  emailkan di nurulfatihah531@gmail.com
  harap dapat membantu terima kasih.

  ReplyDelete
 168. boley mtk full report x?? muhdafiqahmadkamarudin@gmail.com

  ReplyDelete
 169. assalamualaikum, Boleh tolong hntar full report ? email : muhamadrusyaidimazlan@yahoo.com
  harap dapat membantu , terima kasih
  muahhhh

  ReplyDelete
 170. Assalammualaikum, boleh tolong hantar full report? email : nuuratiqa95@gmail.com thnkyou :)

  ReplyDelete

Sob - A travel enthusiast with passion for hiking, outdoor adventure, photography and writing.