Contoh: Report Latihan Industri | www.sobriyaacob.com

Saturday, February 23, 2013

Contoh: Report Latihan Industri

Contoh Report Latihan Industri Politeknik


Salam sejahtera semua, hari ini saya nak berkongsi dengan para pelajar semua contoh Report Latihan Industri (Politeknik), rasanya kalau student politeknik, diorang latihan industri (LI) sem 3, so bagi korang semua yang tidak ada contoh @ rujukan diharapkan report ini boleh membantu, masa saya belajar dulu tidak banyak sangat report akak abang senior boleh dijadikan rujukan, so daripada saya delate je report ni, baik saya uplodekan dekat sini.

Selalunya report yang kita tulis, mengenai aktiviti harian yang kita lakukan di syarikat, tempat kita lakukan latihan, so kalau hari tu belajar pasai pemasaran, human resource ke, itu la kita catatkan (termasuklah cara nak guna mesin photocopy, aktiviti kita lakukan sepanjang menjalani latihan kat tempat tu la.

Format yang digunakan oleh politeknik (sorry sekiranya dah pakai format lain), Microsoft Words Pastikan setting dahulu jarak mengikut format yang diberi, contoh bagi politeknik muka surat pertama atas 10cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 2.5 cm, page kedua dan seterusnya 3cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 2.5cm 

seterusnya bagi, objektif latihan industri, objektif report latihan industri, kepentingan latihan industri kepada pelajar, syarikat dan politeknik dan seterusnya akan saya lampirkan di bawah.


Pendahuluan (permulaan) 

Terlebih dalulu saya bersyukur kepada Allah S.W.T kerana di atas limpah kurniaNya dan keizinanNya, saya telah menyempurnakan latihan industri ini dengan jayanya. Saya berasa gembira kerana Latihan ini bermula dengan baik dan berakhir dengan sempurnanya. Ia telah berjalan dengan lancar sepertimana yang diharapkan.

Latihan ini merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar Politeknik sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya. Pelajar yang gagal perlu mengulangi semula latihan industri. Oleh itu pelajar perlu mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Politeknik dan juga syarikat pelajar ditempatkan .

Antara objektif utama latihan industri diwujudkan adalah untuk bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan suasana pekerjaan yang sebenar. Ia juga tujuan untuk menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik semasa pekerjaan. Selain itu membolehkan pelajar melihat kaitan di antara teori yang dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal yang dijalankan di alam pekerjaan yang sebenar. Di samping itu pelajar dapat mengukuhkan keyakinan diri ke alam perkerjaan serta pengalaman yang ditimba juga boleh dijadikan sebagai persedian untuk menempuh alam pekerjaan kelak.

Dengan terbitnya buku laporan ini diharap dapat dijadikan sumber rujukan untuk pelajar mencari maklumat yang diingini bagi menambah ilmu pengetahuan.


Objektif Latihan Industri

Latihan Industri merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum layak dipertimbangkan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma. Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum dibenarkan untuk memasuki semester yang berikutnya. Pelajar yang gagal perlu mengulagi semula latihan industri


Objektif Latihan Industri adalah seperti berikut

Untuk mendedahkan pelajar ke alam pekerjaan sebenar. 
Untuk menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik semasa pekerjaan 
Membolehkan pelajar melihat kaitan di antara teori yang dipelajari di kelas dengan kerja-kerja praktikal. 
Untuk mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam industri.  
Untuk meningkatkan amalan berhemah dan bertanggungjawab. 
Untuk mengukuhkan keyakinan diri ke alam perkerjaan kelak. 
Untuk menyediakan satu laporan latihan industri setelah tamat latihan 


Objektif Laporan Latihan Industri

Sepanjang Latihan Industri dijalankan, pelajar perlu menyiapakan laporan rasmi yang lengkap tentang kerja-kerja yang telah dilaksanakan sepanjang Latihan Industri dijalankan ini dijalankan untuk dikemukakan kepada pihak Politeknik untuk dibuat penilaian. Laporan dinilai untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan Sijil atau Diploma untuk sesuatu kursus. 

Laporan di bahagikan kepada dua bahagian iaitu laporan harian dan laporan rasmi. Laporan harian perlu diisi oleh para pelajar pada setiap hari dan ia ditulis secara kasar, ini untuk memudahkan pelajar untuk membuat laporan rasmi setelah selesai latihan industri yang ditetapkan. Buku laporan harian perlu diserahkan kepada penyelia pada setiap dua minggu untuk disemak bagi memastikan para pelajar sentiasa mengisi dan menjalankan latihan seperti yang diarahkan. Selain itu buku laporan juga penting untuk memudahkan pensyarah untuk meneliti proses kerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh para pelajar semasa latihan industri apabila pensyarah hadir untuk membuat penilaian.

Laporan latihan sangat penting untuk disediakan oleh pelajar setelah selesai menjalani latihan industri disesebuah syarikat. Laporan ini menunjukan tentang keseluruhan aktiviti dan perjalanan sebuah syarikat. Ia juga menggambarkan keseluruhan kerja yang pernah dilakukan dan dilaksanakan semasa di tempat kerja. Semua kerja dan latihan yang pernah dilaksanakan akan dicatatkan dan diceritakan di dalam laporan ini. Segala dokumen yang digunakan sepanjang laporan akan dilampirkan dan disertakan sebagai laporan dan rujukan. Laporan rasmi ini hendaklah menggunakan komputer dan disediakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.


Objektif laporan industri adalah seperti berikut:

Pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajari sepanjang menjalani latihan Industri dengan lebih efisen dengan mendokumentasikan aktiviti-aktiviti dan gerak kerja semasa menjalankan latihan dilakukan dengan sistematik dan berkesan melalui laporan yang dibuat.

Melalui penulisan laporan pelajar boleh menggunakan teknik kerja yang dipelajari sebagai rujukan untuk melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar.

Laporan yang terperinci disediakan adalah sebagai bukti kepada latihan yang telah dijalankan dengan sempurna mengikut jangkamasa lebih kurang 5 bulan bermula pada 29 November 2010 hingga 29 April 2011 seperti yang ditetapkan oleh pihak Politeknik.

Laporan ini juga sebagai bahan penilaian untuk latihan yang telah dijalani oleh pelajar dan pemarkahan laporan ini akan diberikan setelah laporan disemak sepenuhnya oleh pensyarah. 

Untuk memupuk semangat di dalam diri pelajar dan sikap tanggungjawap dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan bagi memenuhi kehendak firma dan politeknik. Dimana pelajar dapat belajar untuk memikul sendiri tugas yang diamanahkan dengan baik


Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

Program latihan industri ini merupakan sebahagian daripada kurikulum Politeknik di mana setiap pelajar diwajibkan menjalani dan lulus Latihan Industri selama 6 bulan sebelum dianugerahkan Sijil / Diploma Politeknik. Para pelajar juga akan dapat mempelajari serta mempraktikkan pengetahuan baru dari sebuah syarikat berpandukan pembelajaran yang diperolehi semasa menjalankan kuliah di politeknik. Pengalaman ini serba sedikit dapat membantu mempertingkatkan lagi pengetahuan dan keyakinan diri pelajar ke alam pekerjaan kelak.

Pentingnya latihan industri juga adalah supaya para pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam hal-hal berkaitan pekerjaan contohnya kedatangan dan ketepatan masa, ketekunan dan minat terhadap kerja yang dilakukan, menerima dan menjalankan arahan dengan baik, mempunyai personaliti yang sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik, dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan, meningkatkan kualiti kerja berpandukan pengalaman dan sebagainya.

Selain itu, para pelajar juga dapat mengaitkan teori kepada praktis dan praktis kepada teori. Dengan demikian, pelajar dapat membina keyakinan diri di alam pekerjaan yang sebenar. Pentingnya Latihan Industi bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada setiap pekerjaan kerana sesebuah syarikat memerlukan pekerja yang mahir untuk meningkatkan mutu pencapaian syarikat. 


komen dan cadangan

Komen dan cadangan merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap pelajar untuk mengeluarkan sebarang cadangan, pendapat dan komen tentang apa-apa masaalah dan lain-lain pekara yang berkaitan semasa menjalani latihan industri. Ini kerana setiap cadangan dan saranan yang dikemukakan akan diambil perhatian dan diatasi untuk membaiki program latihan pada masa akan datang. Setiap pekara yang dicadangkan dan disarankan merupakan input yang baik untuk tindakan pihak yang terbabit. Setiap komen dan cadangan yang diberikan adalah bertujuan untuk memberikan idea yang baru untuk membentuk kemajuan bersama, ia sama sekali bukan untuk bertujuan untuk mengaibkan mana- mana pihak yang terlibat sepanjang menjalani latihan industri. 

Di sini saya berbesar hati dengan pihak Politeknik kerana telah membantu pelajar dengan menyediakan buku garis panduan yang telah menyentuh secara terperinci mengenai penulisan Laporan Industri yang lengkap. Di sini saya ingin memberikan cadangan dan komen kepada pihak Syarikat dan pihak Politeknik 


Kepada Pihak Politeknik:-

i. Memberikan pendedahan yang luas dengan menyertakan Skop Latihan Industri setiap jurusan secara terperinci semasa menghantar borang permohonan Latihan Industri, untuk perhatian pihak syarikat samada swasta mahupun kerajaan. Ini membolehkan pihak terbabit memahami serta mengetahui bahawa pelajar tersebut sesuai atau tidak menjalani latihan di tempat mereka.

ii. Ada sesetengah syarikat mengambil pelajar untuk menjalani Latihan Industri yang tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. Oleh itu, saya memberi cadangan agar pihak Politeknik Seberang Perai, memberi kelonggaran untuk pelajar memilih tempat Latihan Industri mereka sendiri. Sekiranya tempat itu tidak sesuai, mereka boleh menukar tempat yang lain dengan mengikut syarat yang ditentukan. Hal ini kerana, terdapat beberapa kes yang melibatkan ketidaksesuaian tempat menjalani latihan.

iii. Saya juga mencadangkan agar pihak Politeknik menitik beratkan lawatan dari pihak penyelaras ke tempat–tempat pelajar menjalani Latihan Industri seperti yang telah dijanjikan di dalam buku dan taklimat yang diberi. Jika perlu tetapkan masa, tarikh, dan waktu untuk membuat lawatan ke tempat latihan pelajar. Ini kerana kerana bukan sahaja pelajar yang tertunggu-tunggu tetapi penyelaras serta kakitangan di syarikat tersebut juga ternanti-nanti kunjungan pihak pensyarah Politeknik.

iv. Saya juga memberi cadangan supaya pihak politeknik dapat memberi kelonggaran dan masa yang agak panjang untuk pelajar menyediakan dan meneliti Laporan Latihan Industri. Kerjasama yang dihulurkan oleh pensyarah-pensyarah juga di perlukan dalam menghasilkan laporan yang baik dan berkualiti.


Kepada Pihak Syarikat :-

Pihak syarikat perlulah merancang dan mengkaji tempat yang sesuai dengan tahap pelatih sebelum menempatkan mereka di mana-mana jabatan. pihak syarikat perlulah memperkenalkan sayrikat dan aktiviti yang dijalankan kepada orang awam ini kerana masih ramai orang di luar kawasan ini tidak tahu mengenali aktiviti yang dilakukan oleh syarikat. 

Hendaklah menjalankan promosi di semua Institusi pengajian tinggi untuk memperkenalkan syarikat dan membuka peluang lebih ramai kepada pelatih untuk menjalani latihan industri di syarikat ini.

Menyediakan perancangan tugas yang lebih teratur untuk pelajar yang akan menjalani latihan industri di syarikat ini

Menunjukan kesungguhan dan kerjasama yang baik kepada pelajar dengan jelas supaya pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan cemerlang.


Report saya bukan report "A" diharapkan boleh membantu anda semua, yang masih mencari- cari contoh report latihan industri, selalunya bagi bab permulaan, apa yang kita tulis adalah sama sahaja, yang membezakan isi dan rumusan yang dibuat!

Untuk melihat contoh yang lain, sila pergi ke lebal CONTOH LATIHAN INDUSTRI atau anda boleh klik pautan di bawah untuk melihat contoh yang terdahulu 


P/s: Jangan lupa, sila like page facebook Aku Vs Kehidupan sebagai tanda sokongan anda kepada blog ini, Terima kasih :) 

224 comments:

  1. hehe...teringat plak report saya yang bersusah payah buat sebab laptop problem dulu...hehe

    ReplyDelete
  2. penyertaan anda dalam Segmen Cabaran Mengumpul 1500 Blogger telah ditolak kerana anda hanya submit URL blog anda, sila submit link entry anda yang sah untuk sama sama kita menikmati faedahnya..Ameen..

    sila submit semula di sini>>> http://www.mohdnoorshawal.com/2013/01/segmen-cabaran-mengumpul-blogger.html

    ReplyDelete
  3. lama dh xbermain dgn report yg panjang berjela ni...hehe

    ReplyDelete
  4. hopefully report kamu akan menjadi contoh supaya pelajar lain boleh score markah yang lebih untuk LI mereka..hehehe

    Regards,
    -Strider-

    ReplyDelete
  5. sy dh lepas seksa bt semua ni hehe..bgs lah bantu student lain utk selesaikan report ni dgn baik :)

    ReplyDelete
  6. Terima kasih sebab share.. memang tengah LI skrg :)

    ReplyDelete
  7. thanks..bole jadikan reference nnti=)

    ReplyDelete
  8. Sangat-sangat membantu. Kursus apa ehh dulu? Kalau sama boleh laa hantar report full kat saya yang sedang mencari-cari nie :3

    ReplyDelete
  9. salam.. tenkiu,emg sgt mbntu sy wt report nt..
    lau blh sy nk full report leh?? :) tq

    ReplyDelete
  10. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  11. blh email kn full report dekat saya tak?? fazrin20@gmail.com

    ReplyDelete
  12. Assalamualaikum bro...mane nk dapatkan email? report sgt diperlukan ketika ini (student politeknik) :D

    ReplyDelete
  13. bleh x send tue report? monsterpanda05@gmail.com. tengkiuuu :)

    ReplyDelete
  14. tlg hantar report di email saya mohamadsyafiq217@yahoo.com

    ReplyDelete
  15. tolong hantar pada saya mohamadsyafiq217@yahoo.com

    ReplyDelete
  16. assalamualaikum..boleh tlg saya..saya perlukan report awk utk jadikan rujukan..thanks.. email sy : dell_tiffany@yahoo.com ..
    thanks a lot.. :)

    ReplyDelete
  17. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  18. assalamualaikum saudara.. saya memerlukan full report saudara.. abarairenji_mie0303@yahoo.com.my

    ReplyDelete
  19. tolong email ke saya lila.chupscchups@gmail.com

    ReplyDelete
  20. salam blh tk nk dptkan full report. .
    email csaidatulazira@yahoo.com

    ReplyDelete
  21. boleh tk nk full report
    email csaidatulazira@yahoo.com

    ReplyDelete
  22. salam bro sobri :) saya baru habis praktikal, kalau nak mintak softcopy boleh tak? nak buat rujukan. email: azam_ramli93@yaoo.com . terima kasih :)

    ReplyDelete
  23. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : azam_ramli93@yahoo.com
    terima kasih :)

    ReplyDelete
  24. salam..boleh x nak full report..
    btw report anda sangat2 membantu..
    email saya misseobie@yahoo.com . tq :)

    ReplyDelete
  25. sy perlukan report 2... please.. my email nursyukriyahmohdzamari@yahoo.com
    TQ...

    ReplyDelete
  26. assalam. bole mintak full report utk panduan sya.. budak_boys93@yahoo.com sekian trima kasih

    ReplyDelete
  27. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak?tgh jalani latihn industri ni..hope bleh jdikn rujukan email : akem74@gmail.com
    terima kasih :)

    ReplyDelete
  28. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : akem74@gmal.com
    terima kasih :)

    ReplyDelete
  29. salam bro sobri. nak softcopy boleh tak? email : akem74@gmail.com
    terima kasih :)

    ReplyDelete
  30. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  31. salam..bleh saya nk full report..bntuan anda amat saya hargai.. email: arelin93@yahoo.com

    ReplyDelete
  32. salam..bleh sye nk full report..bntuan anda amat sye hrgai.. email: arelin93@yahoo.com

    ReplyDelete
  33. assalam bro bleh tlg bgi full report untk rujukan sy tk ...emailkn kat akem74@gmail.com ...thank membantu

    ReplyDelete
  34. salam saya memerlukan full report utk dijadikan bahan rujukan :) azam_fatin@yahoo.com.my

    ReplyDelete
  35. saya pn nak full report ni. bungaboie@yahoo.com

    ReplyDelete
  36. saya pn nak full report ni. bungaboie91@gmail.com

    ReplyDelete
  37. cn send to me email : lindalee2356@hotmail.com

    ReplyDelete
  38. nak soft copy bolehh :) syud_picang@yahoo.com

    ReplyDelete
  39. nak soft copy bole..full ye.. :D syud_picang@yahoo.com

    ReplyDelete
  40. salam, boleh bagi softcopy tak? awak buat pratikal kat mn ye? ni email saya aisayman93@yahoo.com

    ReplyDelete
  41. hidayahyusoff:

    salam bro sobri..sy da email bro mengenai report ni...harap bro give feed back asap ye.. sy email bro guna email hidayahmohammadyusoff@gmail.com .. semoga Allah merahmati dan mempermudah kan segala urusan bro.. salam ramadhan n selamat berhari raya..

    ReplyDelete
  42. NAK FULL REPORT. sinichitakada90@gmail.com

    ReplyDelete
  43. salam...nk FULL report...please..report anda boleh dibuat rujukan..email ke..muhaiminazam@yahoo.com

    ReplyDelete
  44. salam..nk FULL report.please..email ke= muhaiminazam@yahoo.com

    ReplyDelete
  45. seksanya bt bnda nie..bole x nk FULL report,,please..email ke..muhaiminazam@yahoo.com

    ReplyDelete
  46. nak full report..please..berharap sngt..MUHAIMINAZAM@yahoo.com

    ReplyDelete
  47. aslam... boleh tak.. nurul nak full report nie :) ... email : miszynurul@gmail.com

    ReplyDelete
  48. aslam... ley x nurul dapat kan softcopy :)

    nie email nurul :
    miszynurul@gmail.com

    ReplyDelete
  49. Salam bro. Mohon jasa baik email full report. lonelyspeakers@gmail.com

    ReplyDelete
  50. salam.sy nak softcopy latihan industri.tlg emel sy afifahmdyussof@gmail.com.ok thanks

    ReplyDelete
  51. salam...
    em sy nak full report
    sebagai rujukan...
    thanks...semoga Allah yg dpt
    membalasnya :)

    ReplyDelete
  52. salam

    em sy nak full report
    sebagai rujukan..
    thanks..smga Allah membalasnya :)

    damiaabdullah93@gmail.com

    ReplyDelete
  53. asalamualikum..nak soft copy report..sila email pada comelyana3@gmail.com tq :)

    ReplyDelete
  54. asalamualaikum..sy nk soft copy utk buat rujukan..sila email ke comelyana3@gmail.com..tq

    ReplyDelete
  55. asalamualaikum..sy perlukan soft copy utk rujukan..sila email kan ke comelyana3@gmail.com.tq

    ReplyDelete
  56. boleh saya nak full final report? email kan pada saya mejraimi_mtd@yahoo.com

    ReplyDelete
  57. Bro saya dah email please feedback.. urgent ni...

    ReplyDelete
  58. as salam..bole sent full repot li awak?? nzrul2811@gmail.com

    ReplyDelete
  59. HAI..boleh emel kt sy tk? fpraktikal@yahoo.com

    ReplyDelete
  60. boleh email kan report x dkt nas_rose93@ymail.com timekaseh sudi bantu

    ReplyDelete
  61. As salam awak.sy nak softcopy report awk dekat sy ye.ni email ieka93@rocketmail.com tq yaa :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalamualaikum. Boleh sent dekat saya tak? akuning94@yahoo.com

      Delete
  62. email me please...
    hanayang.11@gmail.com

    ReplyDelete
  63. sila ceq email anda semua..saya dah antar :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. bole emailkan sya contoh report latihan industri untuk seni bina punya

      Delete
    2. Asalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
      saz_wans@yahoo.com

      Delete
    3. saya pom nk jgk.. anta kt muhajjarmujtahid91@gmail.com

      Delete
    4. assalamualaikum....bole emailkan saya full report x? sbg rujukan saya
      harap membantu..... terima kasih :)
      dalylasyiqin18@gmail.com

      Delete
    5. boleh emailkan contoh report latihan industri yang full punya. terima kasih. nurazlinbz@gmail.com

      Delete
    6. boleh emailkan contoh report latihan industri yg full. terima kasih
      kauliarif01@gmail.com

      Delete
    7. Boleh emailkan saya softcopy report full? Saya pelajar politeknik juga. Saya ingin membuat sebagai reference

      Delete
  64. salam..bro..
    terima kasih kerana hantar contoh report
    kepada email saya.. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalammualaikum..bole x tlg send contoh report li

      Delete
    2. salam...boley xantar rport pnoh ke e mail ny...atikaahmad95@gmail.com

      Delete
    3. salam...boley xantar rport pnoh ke e mail ny...atikaahmad95@gmail.com

      Delete
    4. boleh x hantar dekat email sy genjie22@gmail.com

      Delete
    5. assalamualaikum..sy mira..sbnrnya sy nak tengok contoh laporan akhir li saudara. Kalau x keberatan, boleh x tolong hantar dekat email saya, mirashamira16@gmail.com

      Delete
  65. salam... sya nak contoh report l.i bleh..email sya .. anis_amiratalib@yahoo.com

    ReplyDelete
  66. saye nak contoh report boleh ? email , farahnajwamohdpaudzi@yahoo.com

    ReplyDelete
  67. salam , saye nak contoh report boleh ? email , farahnajwamohdpaudzi@yahoo.com

    ReplyDelete
  68. salam. boleh email dekat saya tak? thank you (: ara21494@gmail.com

    ReplyDelete
  69. assalamualaikum ,
    boleh xsye dpatkan contoh repot l.i??? email :- aq.daus@yahoo.com

    ReplyDelete
  70. assalamualaikum boleh x akk email kan kt sye contoh report akk..?
    email :- aq.daus@yahoo.com

    ReplyDelete
  71. salam ..
    bole x nak full report ..
    nk bt rujukan ..
    nie email nur.saleena@yahoo.co.uk
    harap sgt dpt membantu :D

    ReplyDelete
  72. salam.. sy nak minta full report ni blh? thank you.. nazatulsyima91@yahoo.com

    ReplyDelete
  73. salam.. saya nak minta full report nie blh? nazatulsyima91@yahoo.com

    ReplyDelete
  74. slm. boleh email dkt sy tak? thanks ya :) nurainmatsajani@yahoo.com.my

    ReplyDelete
  75. salam..maaf kepada smua yg komen utk dpatkan full report..kadang2 saya lambat atau x terbalas utk emailkan kpada anda sebab.. setiap hari saya dapat berpuluh2 komen.. shingga x prasan permintaan..utk memudahkan saya antar report ke email anda sila like page like page facebook Aku Vs Kehidupan, yang ada di atas sbleh kanan.. dan pm email anda di page facebook saya.. terima kasih..

    ReplyDelete
  76. Salam nk contoh full report sila hantar ke,,, lavendernas@yahoo.com

    ReplyDelete
  77. salam..
    saya nak contoh report bley x..
    kalu bley mntak send kn kt email nie k.. :-)

    email:- feiyz93@gmail.com

    tq

    ReplyDelete
  78. boleh email tak nakrefer nanazakri@gamil.com

    ReplyDelete
  79. As salam, boleh email tak? Nak refer. nanazakri@gmail.com TQ :)

    ReplyDelete
  80. tlg emailkn ke sy jgk . syarah_green7@yahoo.com

    ReplyDelete
  81. salam saya mohon full report, thank u. farahajeera@gmail.com

    ReplyDelete
  82. Assalam .. I like your li report. interesting ! :) if i want your full li report can ??
    email to najwa.rzbc@gmail.com
    thank you :)

    ReplyDelete
  83. Assalam. I like your li report. interesting ! :) can you share li report to me?
    email : najwa.rzbc@gmail.com
    thank you.

    ReplyDelete
  84. Assalam . I like your li report. interesting ! :) can you share to me your full li report ?
    desperately need :)
    emai : najwa.rzbc@gmail.com
    thank you :)

    ReplyDelete
  85. SALAM. REPORT AWAK MENARIK. BOLEH TAK SHARE? MOHON JASA BAIK.
    rawrr_shera@yahoo.com
    terima kasih banyak!!

    ReplyDelete
  86. assalamualaikum, boleh tlg emelkan sy full report tak? saya amat memerlukannya. Terima kasih.. ni emel saya maziah_nasir@yahoo.com

    ReplyDelete
  87. assalmualaikum . boleh dapatkan full report x ? :) tolong sent pd ameera.adila51@gmail.com

    ReplyDelete
  88. Assalmualaikum . boleh dapatkan full report x ? EMAIL mieyame33@gmail.com

    ReplyDelete
  89. salam semua..maaf kpada smua yg mintak full report LI.. report saya sudah tiada..slpas lappy di format semula.. sort ya.. so anda boleh rujuk di bahgian atas...di page report latihan industri..mybe boleh menolong anda...dan yg mintak full report di page fb saya..maaf ya :)

    ReplyDelete
  90. assalamualaikum, boleh tlg emelkan sy full report tak?
    email: irfan_5015@yahoo.com
    terima kasih..

    ReplyDelete
  91. Salam satu ummah... minta full report.. jasa baik anda amat saya hargai... boleh email di hafez94fc@gmail.com dan boleh lawat skuad blogger saya di hafez94.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wasalam saya mintak maaf. Report saya sudah tiada, lpas format smuanya hilang. Maaf atas kesulitan.. so boleh copy or ikut mana2 contoh yg sempat saya uplode dlm blog ini..

      Delete
  92. nk full report..siti_zue17@gmail.com

    ReplyDelete
  93. salam, boleh x nak full report utk dijadikan rujukan/
    emel..mujahadahjulia@yahoo.com..tksh

    ReplyDelete
  94. bro ..nak full report .email muhdzarepblx@gmail.com

    ReplyDelete
  95. bro boleh bagi full report hadry@yahoo.com

    ReplyDelete
  96. * bro boleh bagi full report hadrya@yahoo.com

    ReplyDelete
  97. salam bro, tlg gua bro, urgent ni bro, akmaltie@yahoo.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. sory report li..aq dah lama terdelate.. :P
      sory x bleh tlong

      Delete
  98. salam bro sobri :) saya baru habis praktikal, kalau nak mintak softcopy boleh tak? nak buat rujukan. email: kokseykokdam@gmail.com . terima kasih :)

    ReplyDelete
  99. as salam...boleh tlg emailkan x full report kat saye yang bro punye??harp bro dpt bantu saye...just untuk rujukn...segale jasa baik dari bro hanya ALLAH yang dapat membalas.....ganuijat91@gmail.com....shukran

    ReplyDelete
  100. Salam dan hai . Boleh minta tolong emailkan full report kepada saya . Ini emai saya muezmuiz@gmail.com . Pertolongan anda amatlah di harapkan dan di hargai . Sekian Terima Kasih

    ReplyDelete
  101. good evening .. bole tolong sent full report tak dekat sya .. sya baru nk belajar buat report ni .. email saya rockzjeff30@gmail.com .. terima kasih

    ReplyDelete
  102. saya nak full report jugak .. itu pown kalau sudi berkongsi ilmu .. ni email sya rockzjeff30@gmail.com

    ReplyDelete
  103. salam, saya nk report full tok rujukan tq.. email di fuchsia.citrine@yahoo.com..

    ReplyDelete
  104. Boleh minta tolong emailkan full report kepada saya . Ini email saya errachics@gmail.com . Pertolongan anda amatlah di harapkan dan di hargai . Sekian Terima Kasih

    ReplyDelete
  105. salam, boleh saya dapatkan contoh laporan latihan industri yang full x? terima kasih
    atifahmarzuki@siswa.ukm.edu.my

    ReplyDelete
  106. salam boleh dapatkan contoh laporan akhir latihan industri yang full,

    emaikan di zaini8809@gmail.com

    thank

    ReplyDelete
  107. salam boleh dapatkan contoh laporan akhir latihan industri yang full,

    emaikan di munirah786@ymail.com

    thank

    ReplyDelete
  108. salam, boleh saya dapat report full x...
    aqua.ladygirl95@gmail.com
    thanks

    ReplyDelete
  109. salam, boleh saya dapat report full x...
    aqua.ladygirl95@gmail.com
    thanks

    ReplyDelete
  110. salam..boleh daptkan full report.. tq zanazul35@yahoo.com

    ReplyDelete
  111. Salam, boleh emelkan saya contoh final report yg full tak? Saya pelajar PTSS
    jihajasmi@gmail.com

    ReplyDelete
  112. boleh ke email kan full report
    fadil0106@yahoo.com

    ReplyDelete
  113. salam. boleh x nak dapatkan full report..
    email kan ke tengkuzalia95@gmail.com
    thanks ya,, :)

    ReplyDelete
  114. salam..boleh mntak softcopy report li yg full untuk kej.awam..bhagian site supervisor x..
    email ke shimitolio@yahoo.com

    ReplyDelete
  115. salam , bro boleh tolong kasi softcopy contoh report full bg kej.awam tak ?
    email ke aero_din@yahoo.com tqvm

    ReplyDelete
  116. salam . boleh tolong kasi softcopy untk kos hotel katering tak?
    email ke farha_anis@yahoo.com

    ReplyDelete
  117. salam , boleh tolong email kan softcopy contoh report full bg kej.awam tak ?kalau boleh yang li di jkr.
    email ke husnanasir92@gmail.com tqvm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full untuk kej. Awam. Yang li sbgai QS. Emailkan dekat, nurfadilah31@gmail.com

      Delete
  118. send full report untuk saya . jasa awak amat saya hargai . masa semakin suntuk . harap awak dapat bantu saya . send kat email erulmieyrul@gmail.com tq.

    ReplyDelete
  119. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  120. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full . Emailkan dekat, hakimia013@gmail.com

    ReplyDelete
  121. assalam. boleh emailkn sye softcopy full report LI,, tngh pening mcm mne nk buat bab kesimpulan dan cadangan. blh dpt format penulisan pon dh ok, thnks.. my email > syahkay92@gmail.com

    ReplyDelete
  122. boleh send kat e-mail saya tak?
    muniramunawar95@gmail.com

    ReplyDelete
  123. Assalam..nk full report bole x..antar ke zarra1992@gmail.com

    ReplyDelete
  124. Assalam..nk full report bole x..antar ke zarra1992@gmail.com

    ReplyDelete
  125. ASSALMUALAIKUM blh tolong email report li ni pd anissakura9@gmail.com tq untuk rujukan report sy

    ReplyDelete
  126. salam. mintak tolong emailkan report li ni kpd mawarhutan95@gmail.com.
    terima kasih

    ReplyDelete
  127. SALAM mintak tolong emailkan report ni knp junaidasafari@yahoo.com. jasa anda amat dihargai

    ReplyDelete
  128. assalam. mintak tlg sgt2 emailkan full report kt sye. i'm very appriciate. Tq^_^
    purple.violet2594@gmail.com

    ReplyDelete
  129. assalam plis hantar full report kt sy ... zairaazrin95@gmail.com.... tq:-)


    ReplyDelete
  130. assalam plis hantar full report kt sy ... zairaazrin95@gmail.com.... tq:-)


    ReplyDelete
  131. sekarang ni budak-budak Poli tengah LI rasanya..moga dipermudah urusan mereka menyiapkan laporan LI.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalamualaikum...boleh hntr full report kat email saya buncit.com14@gmail.com..terima kasih

      Delete
    2. Assalamualaikum...boleh hntr full report kat email saya buncit.com14@gmail.com..terima kasih

      Delete
  132. saya nak softcopy report boleh tak adik manis ? email = milovera96@gmail.com

    ReplyDelete
  133. assalam... memerlukan juga softcopy report ni.
    email ;
    iqbal.najme@yahoo.com

    ReplyDelete
  134. assalam... memerlukan juga softcopy report ni.
    email ;
    iqbal.najme@yahoo.com

    ReplyDelete
  135. Assalammualaikum. Boleh hantar soft copy report ni pada saya juga? Nexttelenajwa@gmail.com

    ReplyDelete
  136. Saya nak softcopy report boleh tak ?
    Singlesky29@gmail . Tq

    ReplyDelete
  137. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..ni emailnya: nikiey.rahfa@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

    ReplyDelete
  138. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..ni emailnya: nikiey.rahfa@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

    ReplyDelete
  139. Assalamualaikum, boleh email saya full softcopy LI Report ini?
    syuhada149@gmail.com
    terima kasih.:)

    ReplyDelete
  140. salam, boleh emailkan saya full softcopy li report ni?
    kat fadilah.amir19@yahoo.com
    thankyou :)

    ReplyDelete
  141. Assalamualaikum. boleh sy dapatkan soft copy report li untuk course account.
    tolong email di nurezzatizman@gmail.com

    ReplyDelete
  142. assalamualaikum. im on my way to write a report for industrial training. can i have your full report internship ? please email me at wanbella22@gmail.com
    thank you :)

    ReplyDelete
  143. assalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
    faridahh96@gmail.com

    ReplyDelete
  144. assalamualaikum.. bole emailkan saya full report tak? terima kasih
    faridahh96@gmail.com

    ReplyDelete
  145. assalamualaikum... boleh tak emailkan kpd sy full report bagi jabatan perdagangan.. nurhidayahsalahuddin@gmail.com

    ReplyDelete
  146. assalamualaikum.. boleh emailkan saya full report tak? terima kasih
    zemo_amirul46@yahoo.com

    ReplyDelete
  147. assalamualaikum,boleh x emailkan ke sye full report?? nk dijadikan rujukan.. marnabila96@gmail.com

    ReplyDelete
  148. assalamualaikum,boleh x emailkan ke sye full report?? nk dijadikan rujukan.. marnabila96@gmail.com

    ReplyDelete
  149. Assalamualaikum, boleh emailkan softcopy contoh report full . Emailkan dekat, hqnqanyz@gmail.com

    ReplyDelete
  150. Salam , boleh emailkan softcopy contoh report ni tak . Emailkan di , mhdfaizal.mfka@gmail.com

    ReplyDelete
  151. assalammualaikum..maaf menganggu..boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga ...ni email saya: nurwani.syazwana2@gmail.com .. harap dapat membantu..terima kasih..

    ReplyDelete
  152. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  153. assalamualaikum,boleh tak emailkan kat sya contoh report..email sya aisyatunnajihah78@gmail.com . terima kasih..

    ReplyDelete
  154. Assalamualaikum. Sy nak softcopy boleh x? klu boleh ni email sy snsyuhaida@gmail.com.
    Terima Kasih

    ReplyDelete
  155. assalamulaikum wbt
    saudara boleh saya dapatkan full report?
    emailkan kepada saya melalui danielshahid98@gmail.com
    terima kasih

    ReplyDelete
  156. Report awak sngt membantu ! boleh saya dapat soft copy ? Thanks ! do email me at nurulshahzira@gmail.com

    ReplyDelete
  157. salam. boleh tolong emailkan softcopy report tak...
    -naimahnayan1407@gmail.com-..tq

    ReplyDelete
    Replies
    1. wasalam .. tak boleh la sebab dah dekat nak raya

      Delete
  158. salam. boleh tolong emailkan kt saya tak? sy nak buat rujukan. terima kasih. abdllhimrn@gmail.com

    ReplyDelete
  159. salam, sy boleh tolong email kan soft copy kt sy tak..
    nurazizahmustafa@gmail.com
    tq.

    ReplyDelete
  160. assalamualaikum , boleh x emailkan saya softcopy . email saya norshamiramohdfadzil@gmail.com
    terima kasih :))

    ReplyDelete
  161. assalamulaikum wbt
    saudara boleh saya dapatkan full report?
    emailkan kepada saya melalui eyqafieyqa@gmail.com
    terima kasih

    ReplyDelete
  162. assalammualaikum..maaf menganggu..
    boleh tak saya nak softcopy untuk report akhir ni juga..
    ni emailnya: norzril@gmail.com ..
    harap dapat membantu..terima kasih..

    ReplyDelete
  163. Assalammualaikum
    Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
    emailkan di syahidsamad@gmail.com
    harap dapat membantu terima kasih.

    ReplyDelete
  164. assalamulaikum
    Boleh saya dapatkan full report saudari ?
    emelnya : afiq_igleasias@yahoo.com
    terima kasih

    ReplyDelete
  165. Assalammualaikum
    Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
    emailkan di amirfaizzuddin@gmail.com
    harap dapat membantu terima kasih.

    ReplyDelete
  166. Assalammualaikum
    Boleh saya dapatkan full report akhir ni?
    emailkan di afiq.wafi@yahoo.com.my
    harap dapat membantu tq.

    ReplyDelete
  167. Assalammualaikum
    Boleh saya dapat tak softcopy report akhir ni?
    emailkan di nurulfatihah531@gmail.com
    harap dapat membantu terima kasih.

    ReplyDelete
  168. boley mtk full report x?? muhdafiqahmadkamarudin@gmail.com

    ReplyDelete
  169. assalamualaikum, Boleh tolong hntar full report ? email : muhamadrusyaidimazlan@yahoo.com
    harap dapat membantu , terima kasih
    muahhhh

    ReplyDelete
  170. Assalammualaikum, boleh tolong hantar full report? email : nuuratiqa95@gmail.com thnkyou :)

    ReplyDelete

Komen Anda Amat Dihargai
Terima Kasih Kerana sudi membaca

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...